OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro členství v Hanylou VIP šicím klubu, prodej samostatných jednorázových kurzů, online konzultace, či placené šicí návody.

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup měsíčního členství ve VIP šicím klubu, pro prodej samostatných jednorázových kurzů, placených návodů, či konzultací nabízených na stránce hanylou.cz (dále též jako „produkt“). Smyslem a účelem VIP šicího klubu a ostatních kurzů je poskytovat vám pravidelné vzdělávací služby a/nebo samostatné jednorázové kurzy, kdy obsah kurzů je dodáván učitelem přes Internet nebo elektronickou síť, tj. přes dálkové spojení. 

Nákup probíhá přes webové rozhraní https://hanylou.cz provozovaném Ing. Lucií Hrůzovou, IČ: 09206647, místem podnikání Tererova 1351/9, Praha 4, 14900,(dále též jen jako „Prodávající“).

2. Nákup členství nebo kurzů probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem členství nebo s užíváním internetových stránek www.hanylou.cz souvisí.

3. Přeji si, aby pro vás mé produkty byly přínosné a aby čas strávený na mých webových stránkách byl pro vás příjemný a abyste přesně věděli, co u mě na webových stránkách naleznete, jak celý proces nákupu produktu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřeším vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.

4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než členství, či jiný produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY“ ,mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký popisují VOP. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám přístup do členské sekce přesně podle popisu uvedeném ve specifikaci členství na webovém rozhraní a vy jako Kupující zaplatit za členství dohodnutou cenu, či zveřejnit obsah kurzu či návodu).

5. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Vím, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

IV. Cena členství a kurzů. Platba

V. Dodací podmínky

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamace

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Závěrečná ustanovení

 

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je:

Ing. Lucie Hrůzová

IČ:09206647

místem podnikání Tererova 1351/9, Praha 4, 14900

Kontaktní telefon: +420 777 345 396

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@hanylou.cz

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní hanylou.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, kterou koupí online konzultaci, členství nebo jednorázový kurz, či návod. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele, ledaže je v daném ustanovení uvedeno, že se vztahuje na jakéhokoli Kupujícího.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách hanylou.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává produkt přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného registračního formuláře. 

2. POPIS ČLENSTVÍ A KURZŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených variant členství nebo popis kurzů včetně detailního uvedení jeho obsahu, komu je určen a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace členství a kurzů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto členství. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ ČLENSTVÍ NEBO KURZU. Pro objednání členství nebo kurzu přes webové rozhraní obchodu slouží registrační formulář, samostatný pro každý druh členství a každý kurz, kde jako Kupující vyplníte údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, email, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ).Při objednání členství nebo samostatného kurzu si zvolíte přihlašovací jméno a heslo pro vstup do členské sekce během registrace.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do registračního formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „OBJEDAT S POVINNOSTÍ PLATBY“ 

Systém vás následně přesměruje na platební bránu, kde zadáte údaje nutné pro provedení platby platební kartou.

O úspěšném dokončení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Součástí tohoto mailu potvrzujícího obdržení a úhradu vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem provedení platby. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše registrace, její přijetí z mé strany a tyto VOP. 

 

IV. Cena členství a kurzů. 

1. CENA ČLENSTVÍ VE VIP ŠICÍM KLUBU A KURZŮ. V případě klubového členství je CENA UVEDENÁ ZA 31 DNÍ ČLENSTVÍ. V případě samostatných kurzů je cena jednorázová a konečná. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. K ceně uvedené na webovém rozhraní již nejsou připočítávány žádné další poplatky. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v registraci/objednávce (tj. předtím než kliknete na tlačítko „OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY“) je již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u členství nebo kurzu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám vstup do členské sekce dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak,splátkový prodej není možný.

4. SPLATNOST KUPNÍ CENY, OPAKOVANÉ PLATBY

Při zakoupení jednorázového kurzu je cena splatná ihned v okamžiku odeslání objednávky.Pokud není u konkrétního produktu uvedeno jinak. Přístup do kurzu získáte ihned po zaplacení a to na dobu sjednanou v kupní smlouvě.

V případě měsíčního členství používáme tzv. opakovanou fakturaci. Platíte pravidelně příslušnou částku. Přístup k produktu získáváte okamžitě po úhradě první platby. Následně vám 7 dní před vypršením členství ve VIP šicího klubu přijde zálohová faktura na platbu dalšího měsíce členství a vy se sama rozhodnete, zda budete pokračovat dál. V tom případě fakturu zaplatíte, přijde vám potvrzení o platbě a zároveň vám prodloužím členské přístupy o měsíc. Přístupy do členské sekce na webu máte jen po dobu vašeho platného/zaplaceného členství a pokud si členství neprodloužíte zaplacením faktury na další měsíc, přístup do klubu se vám uzavře a k obsahu se již nedostanete.

5.  UKONČENÍ ČLENSTVÍ

Členství máte možnost kdykoli ukončit bez udání důvodu. Žádost o ukončení členství provedete zasláním e-mailu s žádostí o zrušení členství na e-mail: info@hanylou.cz

Zrušením ukončíte i automaticé zasílání navazujících fakturací s nabídkou prodloužení členství.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

 

V. Doprava a platba

1. ZPŮSOB PLATBY

Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
platba převodem na účet (po objednání a volby způsoby platby Bankovním převodem (1-2dny) vám přijde do e-mailu zálohová faktura, platební údaje pro převod a QR kód).
platby kartou a platebními tlačítky bank prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana 

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267 

Po vyplnění objednávkového formuláře na webu hanylou.cz a zvolení možnosti platby platební kartou, či okamžitým převodem na účet, budete přesměrováni platební bránou na stránku zadání údajů platební karty, či volbě banky pro převod. Po vyplnění údajů a odkliknutí možnosti Zaplatit platební brána údaje zpracuje a přesměruje vás na stránku potvrzení platby. Do e-mailu vám poté přijde informace o provedení platby a Faktura s označením "Zaplacená".

Čísla platebních a kreditních karet zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých, případně v pevně stanovené ceně v Eurech.

2. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Po uhrazení kupní ceny vám bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní. Pro přihlášení do členské sekce použijete přihlašovací údaje, které vám přišly na email při registraci (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Celý obsah je zpřístupněn v členské sekci, do které se přihlásíte na webovém rozhraní s pomocí svých přístupových údajů.

3. DODACÍ LHŮTA. Digitální obsah je dodán ihned zpřístupněním v členské sekci, kam se přihlásíte s pomocí přístupových údajů, které jste si vytvořili při registraci.

4. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

5. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

6. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s pdf a s internetovým prohlížečem.

 

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet 

1. Digitální obsah zpřístupňuji na základě vašich přístupových údajů pouze vám, jako Kupujícímu, zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. K přehrání obsahu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu, byť se vám snažím předat ty nejúčinnější informace a postupy.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv a nebo závažného porušení těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit a rovněž vymáhat újmu tím vzniklou.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu. Jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

V případě měsíčního členství máte možnost, pokud obsah nesplní vaše očekávání, kdykoli své členství zrušit – viz čl. IV. odst. 6 těchto VOP. 

2. Nejde-li o případ dle předchozího odstavce nebo jiný případ, kdy od smlouvy nelze odstoupit, máte, jste-li spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na info@hanylou.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

3. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 7 dní) po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených zákonem.

4. Je-li Vám společně s členstvím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

 

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamace

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt (kurz) při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Bez ohledu na to, zda jste spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový (což by v našem případě znamenalo především nové přístupové údaje) a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopná vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit jeho součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu či pokynů.

6. Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na moji elektronickou adresu info@hanylou.cz, nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

 

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@hanylou.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

4. Uvádím, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je v případě měsíčního (31ti denního) členství uzavírána na dobu neurčitou, dokud Kupující neukončí své členství (viz čl. IV. odst. ) nebo Prodávající neukončí poskytování a prodej Produktu. V takovém případě bude Prodávající Kupujícího informovat o této skutečnosti v dostatečném předstihu. 

2. Kupní smlouva v případě jednorázových kurzů nebo konzultací je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte  prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v mailu potvrzujícím objednávku.

4. Tyto VOP jsou účinné od 21.1.2023